Petite France, Strasbourg

Samyang 8mm fisheye f/3.5